අපි 2006 සිට වාස්තු විද්‍යාත්මක වීදුරු කර්මාන්තයේ නිරත වුණා

ආරක්ෂිත වීදුරු කොටස්

  • Safety Glass Partitions

    ආරක්ෂිත වීදුරු කොටස්

    මූලික තොරතුරු ආරක්ෂිත වීදුරු කොටස් බිත්තිය සාදා ඇත්තේ වීදුරු / ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරු / IGU පැනලයෙනි, සාමාන්‍යයෙන් වීදුරුවේ thickness ණකම 8mm, 10mm, 12mm, 15mm විය හැකිය. ශීත කළ වීදුරු කොටස් කිරීම, සේද තිර මුද්‍රණය කිරීම සඳහා වීදුරු කොටස් කිරීම, ග්‍රේඩියෙන්ට් වීදුරු කොටස, ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරු කොටස, පරිවරණය කළ වීදුරු කොටස් කිරීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් කොටස් වශයෙන් භාවිතා කරන වීදුරු වර්ග බොහොමයක් තිබේ. වීදුරු කොටස වැඩිපුරම භාවිතා කරනුයේ කාර්යාල, නිවාස සහ වාණිජ ගොඩනැඟිලිවල ය. මි.මී.