අපි 2006 සිට වාස්තු විද්‍යාත්මක වීදුරු කර්මාන්තයේ නිරත වුණා

එළිමහන් භූ දර්ශන ව්‍යාපෘතිය සඳහා යූ පැතිකඩ වීදුරු

එළිමහන් භූ දර්ශන ව්‍යාපෘතිය සඳහා යූ පැතිකඩ වීදුරු

වීදුරු වර්ගය: අඩු යකඩ යූ පැතිකඩ වීදුරු

ප්‍රමාණය: 7mmX260X60mm, දිග = 3385mm

වෙනත්: සැරසිලි සිතුවම් සහ LED විදුලි පහන්

ස්ථානය: චීනයේ කිංහුආන්ඩාඕ.


තැපැල් කාලය: අගෝස්තු -03-2020