අපි 2006 සිට වාස්තු විද්‍යාත්මක වීදුරු කර්මාන්තයේ නිරත වුණා

සිද්ධි අධ්‍යයනය: ඇඩීඩාස් වෙළඳසැල සඳහා අඩු යකඩ යූ පැතිකඩ වීදුරු

ව්‍යාපෘතිය: ඇඩීඩාස් වෙළඳසැල

නිෂ්පාදිතය: අඩු යකඩ යූ පැතිකඩ වීදුරු

ප්‍රමාණය: 7mmX260mmX60mm

වයනය: නෂිජි

මතුපිට: ඇතුළත වැලි කැට 

mmexport1595342278617
mmexport1595342275375
mmexport1595342268598
mmexport1595342271664

තැපැල් කාලය: ජුලි -24-2020